روح آتش (شمشیر حقیقت ۵)

جستجو قهرمانان (حلقه جادوگر ۱)

رژه پادشاهان (حلقه جادوگر ۲)